หน้าแรก

การฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปักแนวไม้ไผ่  ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ กรณีศึกษาการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนและพื้นที่ชายฝั่ง

บ้านคลองประสงค์  หมู่ที่ 2 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก  ต.คลองประสงค์  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดกลางไม่มีพื้นที่สูงล้อมรอบด้วยชายฝั่งอันดามันและพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่ำลงสู่ทะเล  บริเวณนาข้าวตอนกลางหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดของพื้นที่ ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามัน ทิศเหนือติด บ้านเกาะกลาง ทิศตะวันออกติดบ้านคลองกำ ต.คลองประสงค์  ทิศตะวันตกติดปากน้ำกระบี่ โดยชุมชนจะตั้งขนานยาวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีลมมรสุมพัดผ่านตลอดทั้งโดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง   บริการและรับจ้างในภาคการท่องเที่ยว  และอาชีพการเกษตร(ทำนา)เป็นหลัก

บ้านคลองประสงค์ ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาอย่างยาวนาน  เนื่องจากที่ตั้งชุมชนบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล พื้นที่ชุมชนเปิดรับกระแสคลื่นลมรุนแรง ในช่วงฤดูมรสุมจะมีคลื่นลมรุนแรงและระดับน้ำทะเลที่ยกตัวสูงขึ้นมากกว่าปรกติ  ส่งผลให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนเครื่องมือประมงบริเวณชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเร่งให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลมีอัตราที่สูงขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา     (อ่านต่อ)

 

Visitors: 4,693